Zosta myliwym02 wrzenia 2006 r.
Chtnie zostabym myliwym chciabym polowaale
... od czego waciwie zacz ?
... do kogo si naley zgosi ?
... jakie mnie czekaj opaty ?
... czy to w ogle si opaca ?

Takie pytania i tym podobne zadaje sobie zapewne wiele ludzi, ktrzy chcieliby rozpocz swoj przygod z owiectwem. Zanim otrzymamy legitymacj Polskiego Zwizku owieckiego i wyruszymy w pola i lasy w swoj pierwsz przygod owieck, czeka nas duga i krta droga, ktr przebywaj najwytrwalsi nagrod dla nich jest czonkostwo w sdziwym, ponad 80-letnim PZ, kosztowanie tradycji, niezapomniane wraenia z oww, a dla niektrych spotkanie z yciow pasj. Na pocztek musimy mie wiadomo, e Polski Zwizek owiecki tworzy ponad 2,5 tysica k owieckich, w ktrych poluje przeszo 100 tysicy myliwych. Koa owieckie gospodaruj na terenach blisko 5000 obwodw owieckich, na ktre podzielona jest mapa Polski. Na terenie Dolnego lska swoj siedzib ma okoo 200 k skupiajcych okoo 8000 myliwych. Zainteresowany owiectwem musi napisa podanie wedug okrelonego wzoru (www.pzlow.pl) i zoy je do siedziby zarzdu danego koa owieckiego, orodka hodowli zwierzyny, bd waciwego zarzdu okrgowego PZ (w przypadku terenu powiatu kodzkiego, jest to Zarzd Okrgowy w Wabrzychu ). Kandydaci do PZ przyjmowani s na sta decyzj zarzdu koa po spenieniu warunkw wynikajcych ze statutu PZ i koa owieckiego lub decyzj zarzdu okrgowego PZ. Przy wyborze koa owieckiego, w ktrym chcielibymy odby sta, warto wzi pod uwag blisko pooenia obwodu koa od miejsca zamieszkania, dziki czemu dojazdy do owiska nie bd w przyszoci uciliwe. Kady nowo wstpujcy do PZ musi odby sta kandydacki (s wyjtki: midzy innymi osoby z wyksztaceniem leniczym ze stau s zwolnione). Kandydaci do PZ odbywaj sta w koach owieckich bd orodkach hodowli zwierzyny Zrzeszenia. Sta rozpoczyna si z chwil wpisania do rejestru staystw zarzdu okrgowego i trwa 1 rok. Kady kandydat ma wyznaczonego opiekuna, ktry ma obowizek wdraa go w tajniki owieckie. Okres stau dla kandydata, to czas cikiej prby - trzeba zjedna sobie kolegw, wykaza si prac i zaangaowaniem w rozwj owiska i zagospodarowania obwodu. Wiele k da od kandydata uczestnictwa w wikszoci prac i polowa zbiorowych organizowanych przez zarzd. W tym czasie wszyscy czonkowie koa bacznie przygldaj si kandydatowi i oceniaj, czy nadaje si na myliwego i czy chc go w swoim gronie. Naley pamita, e pomimo odbycia stau w kole owieckim, zaliczeniu egzaminw i uzyskania czonkowstwa w PZ, koo owieckie nie ma obowizku przyjcia byego kandydata w poczet czonkw koa. Decyzj w tej sprawie podejmuje zarzd koa. Z reguy jednak jeeli kandydat si sprawdzi, z przyjciem do koa nie ma adnych problemw. W przeciwnym razie zostajemy czonkami nie zrzeszonymi PZ. Z chwil zakoczenia terminu odbycia stau zarzd koa bd kierownik orodka hodowli zwierzyny wydaje opini pozytywn bd negatywn - dotyczc opanowania przez kandydata praktycznych umiejtnoci z zakresu owiectwa. Opinia ta jest przepustk umoliwiajc przystpienie do egzaminw owieckich. W trakcie odbywania stau, kandydat musi wzi udzia w obowizkowym kursie organizowanym przez zarzd okrgowy, ktry ma za zadanie przygotowa kandydata teoretycznie z wiedzy o owiectwie i praktycznie ze strzelectwa. Koszt takiego kursu to okoo 650 z. Ostatni kurs w Zarzdzie Okrgowym w Wabrzychu skada si z 8 weekendowych spotka, w tym 2 na strzelnicy. Trzeba wic liczy si rwnie z kosztami dojazdu do Wabrzycha, bo tam najczciej w siedzibie ZO PZ odbywa si szkolenie. Wreszcie po roku trudw, kiedy mamy za sob pozytywn opini odbycia stau, kiedy ukoczylimy kurs, zaliczylimy treningi strzeleckie, zdobylimy wiedz i umiejtnoci z podstaw owiectwa, nadszed czas prby - egzaminy ! Egzamin skada si z 3 czci: egzaminu testowego (100 pyta), egzaminu ustnego i egzaminu strzeleckiego. Zdane egzaminy upowaniaj do uzyskania uprawnie do wykonywania polowania, bdcego podstaw do uzyskania czonkostwa PZ, oraz podjcia stara o otrzymanie pozwolenia na posiadanie broni myliwskiej. Teraz pozostao nam ju tylko opaci roczn skadk czonkowsk PZ (210 z, ze znik dla uczniw poow tej kwoty). Jeli dodatkowo wstpujemy w szeregi czonkw koa owieckiego musimy jeszcze opaci wpisowe do koa, ktre nie moe przekroczy 10 krotnoci rocznej skadki do PZ, czyli okoo 2000 z. W praktyce wikszo k ustala wpisowe w wysokoci od 500 z do 1000 z. Nastpnie musimy opaci roczn skadk czonkowsk do koa. Wysoko tej skadki ustalaj sami czonkowie koa i w wikszoci k wynosi ona okoo 200 z. Teraz na drodze zostaa nam ju ostatnia przeszkoda do pokonania, aby mc kupi upragnion jednostk broni. Aby uzyska pozwolenie na zakup broni, musimy przej testy psychologiczne (koszt okoo 300 z). Testy te obejmuj egzaminy teoretyczne i praktyczne oraz spotkania z caym sztabem lekarzy specjalistw tj. psychologiem, psychiatr, okulist i lekarzem orzecznikiem. Testy te maj wyoni odpowied na pytanie, czy moemy otrzyma pozwolenie na bro. Troch w tym paradoksu, gdy moe si okaza, e po caym roku trudw zwizanych z wstpieniem do PZ, nagle nie zdajemy testw psychologicznych i nie moemy otrzyma pozwolenie na bro. I co wtedy? Moemy oczywicie by czonkami PZ, czonkami koa, ale polowa nie bdziemy mogli, a to przecie jest istotn spraw w yciu myliwskim. Uff! To ju koniec. Jestemy zmczeni, w portfelu brakuje kilka tysicy zotych, ale to ju naprawd koniec Moemy kupi bro, uzyska od owczego upowanienie do wykonywania polowania i ruszy w knieje i lasy na pierwsz indywidualn, zapewne niezapomnian przygod owieck. Darz Br !!!

Grzegorz Gredys